OBCHODNÍ PODMÍNKY EXX PRO ODBĚRATELE

Standardní termín plnění (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

svítidla: 4-10 týdnů od objednání a zaplacení zálohy (je-li sjednána), dle sortimentu

interiér: 12-16 týdnů od splnění všech následujících podmínek: potvrzení objednávky, možnosti zaměření a schválení výrobní dokumentace (je-li pro výrobu třeba) a zaplacení zálohy (je-li sjednána).

stavební / demoliční práce: zahájení do 10 dnů od potvrzení objednávky, zpřístupnění prostor a zaplacení zálohy (je-li sjednána), dokončení dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Přesný termín je uveden ve smlouvě nebo bude potvrzen při potvrzení objednávky. Termín plnění je vždy podmíněn splněním požadavků na součinnost a stavební připravenost – viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky / objednávky. V případě nesplnění těchto požadavků je EXX oprávněn přerušit svoje plnění, dokud nebudou požadavky splněny, případně odstoupit od objednávky.

Standardní platební podmínky (není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak):

záloha: 70% splatná do 7 dnů od objednání,

doplatek: splatný před dodáním zboží nebo nástupem na montáž.

Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí platby se o dobu prodlení posouvá termín dokončení. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku může být účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení. V případě posunu termínu plnění z důvodů na straně objednatele je EXX oprávněn vyfakturovat plnění a uskladnit zboží, výrobky či materiály, které jsou předmětem této objednávky na náklady objednatele.

Cena nezahrnuje: měření intenzity osvětlení, výchozí revize a zkoušky, případné náklady na zařízení staveniště, společný úklid stavby a pojištění stavby, ochrana dodaného zboží / zhotoveného díla po jeho instalaci / dodání, koordinační činnost. Tyto náklady budou připočteny k ceně dle této cenové nabídky.

V případě sestavení nabídky dle vizualizace (bez výkazu výměr a prováděcí dokumentace) budou všechny změny a odchylky doceněny v rámci zpracování výrobní dokumentace.

Záruky: záruční lhůta 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů – viz www.exx.cz nebo příloha této nabídky. Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury. Návrh a termín řešení reklamace zašle dodavatel nejpozději do 15 dnů od řádného uplatnění reklamace. Záruční lhůta se nevztahuje na spotřební materiál, světelné zdroje (vyjma LED), baterie, transformátory a elektronické vybavení svítidel, a demoliční práce / demontáže.

Stavební připravenost:

V případě nesplnění stavební připravenosti, součinnosti a klimatických podmínek ze strany objednatele před plánovaným nástupem na montáž pozbývá platnosti sjednaný harmonogram / termíny realizace díla a EXX zpracuje nový harmonogram díla v návaznosti na termín zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele. Dříve sjednané lhůty pro zaměření, nástup, dodání, montáž a dokončení díla nejsou garantovány. Současně vzniká nárok na úhradu vícenákladů EXX vynaložených v důsledku prodloužení realizace zakázky – zejména časové náklady na koordinaci, projektové řízení, změnu výrobního a montážního plánu, příplatky za přesčasy, skladování, marné výjezdy atd. EXX je oprávněn v takovém případě objednateli vyfakturovat časové náklady projektového manažera, rozpracovanou nebo vyrobenou část plnění, nakoupený materiál či zboží, ačkoliv nedošlo k montáži na místě plnění. V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti o dobu delší než 30 dní je EXX oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen mu uhradit všechny doposud vynaložené náklady na realizaci plnění, včetně přípravných prací.

Ostatní podmínky:

Slevy / ceny uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky mohou být ceny upraveny. Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. EXX nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky výslovně sděleny. V případě vzniku vícenákladů v důsledku nepřesných, neaktuálních nebo neúplných informací od objednatele, je EXX oprávněn takové vícenáklady objednateli vyúčtovat. Zboží a materiály objednané pro splnění objednávky není možno vrátit a v případě storna objednávky budou vyúčtovány v plné výši. V případě, že konkrétní zboží nebo jeho část bude vyřazena z výrobního programu výrobce (nebo dojde ke změně jeho parametrů), případně pokud výrobce nebude schopen příslušné zboží dodat v požadovaném termínu (např. z důvodu vyšší moci, uzavření závodu, omezení provozu z důvodu vládních nařízení atd.), EXX může dodat (technicky a esteticky) odpovídající alternativu. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením celé kupní ceny. Cenová nabídka je kalkulovaná při limitních kurzech 26Kč / EUR a 24Kč / USD. V případě zvýšení kurzu bude cena příslušným způsobem přepočtena kurzem aktuálním ke dni objednávky.

Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících.

Tyto obchodní podmínky mohou být nahrazeny smluvním ujednáním mezi EXX a objednatelem. V takovém případě má smluvní ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.