ZÁRUČNÍ MANUÁL INTERIÉR

Náhled:

Obecné principy:

 1. Výrobek musí být používán jen ke stanovenému účelu použití
 2. Výrobek musí být instalován v interiéru v suchých a uzavřených prostorách chráněných před povětrnostními podmínkami, a provozován v klimatických podmínkách uvedených v tomto manuálu.
 3. Hlavní zásady pro dřevěné, kvovové, skleněné, corianové a plastové povrchy:
  1. Nekrájejte ani nesekejte přímo na pracovních deskách.
  2. Nezatěžujte ostrými a těžkými předměty – přezky, kancelářské spony, těžké pracovní tašky a kufry, bedny, na jejich dně mohou být usazeny částečky písku atd.
  3. Těžké předměty podkládejte podložkami (např. těžké pořadače, nádoby, box počítače atd.).
  4. Vyvarujte se posunování těžkých nádob a dále veškerých těžkých či ostrých předmětů po pracovní desce.
 4. Hlavní zásady pro látkové, čalouněné, kožené, koženkové či plastové povrchy:
  1. Na sedadla nesmí být odkládány těžké a ostré předměty, neuzavřené nápoje a jídlo.
  2. Skvrny způsobené jídlem, nápoji, mastnými látkami atd., stejně jako mechanická poškození ostrými předměty, nejsou vadou a nejsou uznány jako reklamace.
  3. Sedadla nesmí být nadměrně zatěžována, není dovoleno stoupat na opěradla, područky či sedák.
  4. Barevné povrchové úpravy mohou lehce barvit při tření. Neodkládejte proto židle na bílé stolové desky, mohou vzniknout skvrny
 5. Hlavní zásady pro dveře a příčky:
  1. Nepokoušejte se násilně otvírat dveře, zásuvky, skleněné dveře atd.
  2. Skleněné dveře nezajišťujte v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., pak může při průvanu nebo zavření dojít k poškození okna, případně k vytržení křídla ze závěsů,
  3. Nepřivírejte do dveří kabely, šňůry atd., dochází tak k prohýbání profilu křídla a poškozování těsnění, může pak dojít k nedovírání a prasknutí křídla, rámu nebo skla
 6. Servisní prohlídky musí být prováděny podle předepsaného rozsahu a intervalů, a to výhradně autorizovanými techniky dodavatele.
 7. Závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá zákazník odstranit v nejkratší možné době.
 8. Při opravách budou použity výhradně součástky doporučené dodavatelem.
 9. Veškeré vady či poškození v záruční době zákazník bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli.
 10. Pokud je v záruční době provedena záruční oprava, záruční doba se tím neprodlužuje.
 11. Údržbu provádějte dle postupů uvedených v tomto manuálu.
 12. Všechny interiérové prvky dodávané společností EXX jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a mohou být citlivé či křehké na neopatrné užívání. Případná mechanická poškození nejsou považována za vadu.
 13. V případě, že jsou součástí interiérových prvků elektrospotřebiče (TV, monitor, PC, mikrovlnná trouba atd.) je uživatel povinen provádět jejich pravidelnou revizi dle zákonných požadavků. V případě, že je pro revizi nutná demontáž interiérového prvku, je uživatel povinen takovou práci objednat u dodavatele.

 

Obecné podmínky pro posouzení vad

 1. Pro posouzení vizuálně rozeznatelných nedostatků je rozhodující pohled na finálně instalovaný prvek ve standardně používaném stavu.
 2. Zkouška se provádí na vzdálenost 1,5m při uhlu pohledu, který odpovídá běžnému užívání v místnosti. Výška pohledu pro posouzení je stanovena na cca 1,5m resp. ve výšce očí. Posouzení probíhá při světelných poměrech, které odpovídají osvětlení místnosti denním světlem nebo běžnému osvětlení umělému. Nepřístupné je nasvícení reflektory, přímé slunce nebo přímé nasvícení umělým zdrojem.

 

Výluky ze záruky – v následujících případech se nejedná o vadu výrobku a reklamace není uznána:

 1. Kupující uživatel nebo návštěvník druhotně poškodil nábytek po jeho obdržení či instalaci na místě plnění. Výše uvedené ustanovení se aplikuje primárně na škody způsobené na čalouněných nábytkových komponentech kovovými předměty, jako jsou přezky, vlasové sponky, šperky, jiné ostré předměty, nadměrné zatížení, tekutiny, jídlo, mastné látky (např. krémy) atd.;
 2. Kupující o vlastní vůli modifikoval konstrukci nábytkového prvku nebo provedl změnu nějakým jiným způsobem;
 3. Produkt byl opraven neautorizovanou osobou;
 4. Opotřebení, poškození či vady:
  1. Způsobené vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)
  2. Které je výsledkem přirozeného procesu, při kterém může dojít ke změně barvy či vyblednutí nábytkového komponentu, k přiměřené změně struktury či pevnosti;
  3. Způsobené následkem nesprávné údržby nebo čištění (viz tento dokument);
  4. Způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním
  5. Způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení, blesk apod.)
  6. Způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí - i krátkodobě apod.)
  7. Způsobené nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané literatuře
  8. Způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.)
  9. Vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů:
  10. Které byly důvodem pro snížení ceny v okamžiku zakoupení produktu;
  11. Způsobené zvířetem;
  12. Způsobené neadekvátní nebo neopatrnou dopravou či přenášením nábytku (s výjimkou transportu nebo přenášení, které prováděl prodávající / zhotovitel).
  13. Způsobené ostrým nástrojem, psacím náčiním nebo intenzivním působením slunečního světla či chemikáliemi;
  14. Způsobené vandalismem
 5. Následující jevy jsou přirozenou charakteristikou skleněných a nerezových povrchů a nejsou uznány jako reklamace:
  1. Vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady vrchních desek ze všech materiálů, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů. Posouzení je nutno provést v rozptýleném denním světle, proti jednotnému pozadí a prostým okem;
 6. Následující jevy jsou přirozenou charakteristikou přírodních dřevěných, dýhovaných povrchů a nejsou uznány jako reklamace:
  1. Rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou: skvrny, body, zdravé suky, atd. jsou důsledkem přírodní povahy materiálu;
  2. Změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností,
  3. Změna barvy nebo rýhy či drobné praskliny vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu;
  4. Rozdíly ve struktuře, kresbě a barevnosti
  5. Přiměřené rozdíly oproti předloženému vzorku
  6. Suky, přiměřené praskliny
  7. Drobné nerovnosti
  8. Mírně hrubější povrch
  9. Změny v barevnosti v čase
  10. Mechanická poškození – vrypy, škrábance, otlaky atd.
  11. Struktura dřeva – dřevo při svém růstu vytváří různé struktury. Jejich výskyt na dýhovaných plochách dveří a zárubní je přirozený a pokud je dýha odborně zpracovaná nejsou tyto struktury považovaný za vady.
  12. Suk:  zbytek větve zarostlý do kmene. Drobné zdravé suky se nepovažují za vadu a jejich počet není v ploše dveří a zárubní omezen. Výskyt suků bývá doprovázen změnou barevného odstínu v bezprostředním okolí suků. Zpracování dýhy musí odpovídat obrázku. Tyto útvary nesmí být na hranách jednotlivých listů oříznuty. Vzhledem ke skladbě sesazenky se mohou jednotlivé suky v sesazence zmenšovat, až vytrácet z plochy. Dřevní vlákna v okolí suků mohou být zvlněná, což se může projevit různobarevností vzniklou odlišným leskem
  13. Záběh: barevně odlišný útvar probíhající rovnoběžně s letokruhy, vzniklý v průběhu růstu stromu. Nejčastěji se vyskytuje u dřevin buk a třešeň. Nejsou vadou, pokud jsou zpracovány podle stejných zásad jako dýha se suky.
  14. Dřevní paprsky: v kmeni jsou to linie zásobních buněk, probíhajících vějířovitě od středu kmene k obvodu. Po zpracování kmene na dýhy se projevují jako barevně odlišné útvary. Barva a tvar je závislá na dřevině a zpracování. Výskyt dřevních paprsků je povolen bez omezení, pokud nenarušují mechanickou celistvost povrchu.
 7. Následující jevy jsou přirozenou charakteristikou textilií a přírodních kůží a nejsou uznány jako reklamace:
  1. Specifický pach kůže, který může být intenzivní, pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru;
  2. Kůže změnila svůj vzhled (tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu) následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou. Migrace barviva do vnitřní struktury kůže je přirozeným jevem tohoto materiálu a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy.
  3. Heterogenity, které se mohou objevit na kůži, jsou přírodního původu. Toto se týká zejména: jizvy, bodnutí hmyzem, odstíny, strukturní odlišnosti
  4. Hmotnost a teplo lidského těla a vlhkosti prostředí, ve kterém se používá výrobek, můžou způsobit trvalé změny vzhledu kůže: záhyby, lesklé plochy, opotřebení ploch, barevné změny a jiné viditelné známky;
  5. Barvy jsou přiměřeně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků. Takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží;
  6. Barvení při silnějším či opakovaném otěru

 

Výše popisované jevy a případy vyplývají z typických vlastností přírodních materiálů používaných při výrobě a nejsou považovány za vadu výrobku.