VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE (dodávky zboží, realizace díla)

Dodavatel odpovídá za technickou specifikaci, správnost a kompletnost plnění a soulad plnění s požadovanými parametry. Současně Dodavatel prohlašuje, že ocenil veškeré položky dle projektu, specifikací a zadání, včetně položek, které nejsou v zadání výslovně uvedeny, ale jsou pro funkčnost dodaného zboží / plnění potřebné.

Součástí plnění jsou veškeré doklady potřebné pro převzetí, kolaudaci a užívání plnění, zejména certifikáty, atesty, revize, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, technické listy, návody na obsluhu a údržbu plnění atd.

Plnění musí být dodáno / provedeno v prvotřídní kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací, touto objednávkou včetně příloh a platnými normami ČSN

V případě požadavku stavby je Dodavatel povinen vypracovat harmonogram prací / dodávek zboží

Nárok na zaplacení ceny za plnění vzniká dodáním / provedením plnění bez vad a nedodělků. Za vadu se považuje mimo jiné i nesoulad s projektovou dokumentací či nepředložení dokladů potřebných k předání a užívání plnění.

Placení proběhne na základě faktur vystavených Dodavatelem v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou každé faktury musí být objednatelem potvrzený předávací protokol (podrobněji viz specifické podmínky níže) nebo potvrzený dodací list. Nebude-li faktura obsahovat soupis předávací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli a nevzniká nárok na její zaplacení.

Objednatel je oprávněn pozastavit platby v případě, že při kontrole zhotovování předmětu plnění či při jeho převzetí byly zjištěny podstatné vady a nedodělky nebo byl zjištěn větší počet nepodstatných vad a nedodělků snižujících hodnotu resp. možnost řádného užívání předmětu plnění, a to jak na celém předmětu plnění, tak i na jeho kterékoliv části (tzv. „mimořádná pozastávka“).

V případě, že plnění nebude provedeno v plném rozsahu dle této objednávky, bude cena plnění snížena odpočtem ceny neprovedených položek, nebude-li objednatel trvat na provedení těchto položek.

Veškeré vady z převzetí i záruční vady uplatněné písemně objednatelem, je Dodavatel povinen odstranit v nejkratší možné technicky proveditelné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od uplatnění objednatelem. Prokáže-li Dodavatel, že za konkrétní vadu není zodpovědný, je oprávněn náklady na její odstranění vyúčtovat objednateli a ten je povinen je v dohodnuté výši uhradit. To nezbavuje Dodavatele povinnosti vadu odstranit. V případě, že má konkrétní vada povahu havárie (tedy výrazně omezuje či znemožňuje provoz a bezpečnost v objektu), je Dodavatel povinen takovou vadu odstranit do 24 hodin, případně v této lhůtě zajistit dostatečné dočasné řešení. Dodavatel nese náklady související s odstraněním vad (doprava, demontáž vadného výrobku, montáž opraveného / nového výrobku atd.)

V případě, že Dodavatel neodstraní vady uplatněné objednatelem ani na základě dodatečné výzvy s poskytnutím přiměřené lhůty (ne kratší než 2 kalendářní dny), je objednatel oprávněn nechat si příslušnou vadu odstranit třetím subjektem na náklady Dodavatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této objednávky vedle zákonných důvodů rovněž v případě, že vyšší objednatel odstoupí od objednávky / smlouvy s objednatelem.

Dodavatel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jakoukoliv pohledávku vůči objednateli (nebo její část) vzniklou na základě této objednávky pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn kdykoliv přerušit dodávky / provádění plnění po dobu považovanou objednatelem za nezbytnou (zejména z důvodu přerušení na straně vyššího objednatele). Dodavatel po dobu přerušení řádně zajistí a zabezpečí zboží / doposud zrealizované plnění či jeho část. Objednatel je povinen Dodavateli oznámit nový termín obnovení dodávek / prací nejméně 10 dní předem. Přesný termín obnovy dodávek / prací bude předmětem dohody smluvních stran. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, pak Dodavatel obnoví dodávky / práce v nejkratší technicky a kapacitně možné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od výzvy objednatele.

Vlastnictví přechází na objednatele dodáním / instalací plnění či jeho části v místě plnění. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím plnění.

Záruční doba je 60 měsíců od předání, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

V případě prodlení Dodavatele s provedením plnění dle této objednávky má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (nejméně však 5.000Kč) za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vad z předání či reklamovaných vad, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

Dodavatel se zavazuje uhradit škodu způsobenou objednateli z důvodu prodlení dodavatele nebo porušení jeho povinností v souvislosti s touto objednávkou, zejména z titulu sankcí nebo náhrady škody ze strany vyššího objednatele. Příslušné smluvní pokuty nezbavují objednatele nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Veškeré faktury musí být zaslány na osobu, která zaslala tuto objednávku, nebo na mail uvedený v objednávce. Každá faktura musí obsahovat číslo objednávky. V opačném případě nebude akceptována a uhrazena, a objednatel se tím nedostává do prodlení.

SPECIFICKÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE (realizace díla)

Součástí plnění je zhotovení realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, doprava, montáž a součinnost při realizaci a předání plnění. V případě, že Dodavatel provede dílo v rozporu se schválenou realizační dokumentaci nebo nenechá schválit realizační dokumentaci objednatelem, není objednatel povinen takto provedené dílo převzít a Dodavatel je povinen na vlastní náklady dílo nebo jeho příslušnou část uvést do souladu s požadavky objednatele / vyššího objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, projektovou dokumentací, podmínkami realizace díla a všemi zadávacími podklady, a je schopen plnění zrealizovat řádně a včas v daném prostoru. Dodavatel dále prohlašuje, že veškeré náklady na provedení plnění včetně materiálu, dopravy, přesunu hmot, zařízení staveniště a dalších zařízení potřebných pro provedení plnění, jsou zahrnuty v ceně plnění

Dodavatel je povinen vypracovat v dostatečném předstihu technologický postup pro provádění plnění, včetně potřebných lhůt a návazností pro řádné provedení plnění a včetně požadavků na stavební připravenost a součinnost objednatele, a tento předat objednateli. Neučiní-li tak v dostatečném předstihu před zahájením plnění, nebude na dodatečné požadavky či reklamace brán zřetel.

Dodavatel je povinen předložit objednateli na jeho pokyn vzorky materiálů, povrchů, výrobků nebo jeho částí, včetně provedení detailů, které hodlá pro zhotovení díla využít, a to v takovém časovém předstihu, aby případné připomínky či zamítnutí vzorků neohrozilo harmonogram plnění.

Součástí realizace plnění je aktivní součinnost Dodavatele po celou dobu realizace plnění včetně účasti na koordinačních schůzkách a kontrolních dnech dle instrukcí objednatele nebo TDI.

Zařízení staveniště zajišťuje Dodavatel. Neučiní-li tak, zajistí zařízení staveniště objednatel na náklady Dodavatele.

Dodavatel je povinen vést montážní deník a ten nechat přístupný v místě realizace díla nebo předávat min 2x týdně objednateli k potvrzení.

Dodavatel je oprávněn provést plnění prostřednictvím třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a i v takovém případě odpovídá za provedení plnění, jako by ho prováděl sám. Za porušení této povinnosti je objednatel oprávněn Dodavateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení.

Dodavatel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Dodavatel. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Dodavatel nesmí při plnění této objednávky využívat nelegální práce. Za každé porušení tohoto ustanovení může objednatel Dodavateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši, zejména z titulu sankcí ze strany vyššího objednatele. V případě že by při provádění díla Dodavatel či jeho subdodavatelé porušili právní předpisy a v důsledku toho by vůči objednateli byly uplatněny veřejnoprávní sankce, zavazuje se Dodavatel tyto sankce Objednateli uhradit a uhradit mu i další vzniklou škodu.

Dodavatel je povinen odstranit na svůj náklad veškerý odpad související s prováděním plnění a udržovat místo plnění uklizené, a to i v průběhu realizace díla. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit úklid a likvidaci odpadu na náklady Dodavatele a tyto náklady jednostranně započítat proti faktuře Dodavatele.

Dodavatel je povinen dokončené plnění či jeho část na vlastní náklady zabezpečit a ochránit proti poškození až do převzetí celého plnění objednatelem.

K převzetí plnění musí Dodavatel vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí plnění musí být sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami.

Dodavatel plnění vyfakturuje na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem. Objednatel je povinen plnění převzít v případě, že je prosté vad a nedodělků, a v případě, že vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samostatně ani v souhrnu nebrání užívání díla. V ostatních případech není objednatel povinen převzít dílo.

V případě měsíční dílčí fakturace zašle Dodavatel objednateli e-mailem soupis prací provedených v příslušném měsíci, nejpozději však do 5.dne následujícího měsíce. Objednatel se k soupisu provedených prací vyjádří nejpozději do 10 dnů. Každá dílčí faktura musí obsahovat soupis prací potvrzený objednatelem, v opačném případě ji objednatel vrátí a nedostává se tím do prodlení s úhradou faktury. Potvrzení soupisu prací ani zaplacení dílčí faktury nepředstavuje převzetí díla ani jeho části.

Veškeré vícepráce budou fakturovány vždy samostatnou fakturou se samostatným soupisem provedených prací potvrzeným objednatelem. Vícepráce je možno fakturovat pouze na základě písemné objednávky a písemně potvrzeného soupisu prací, v opačném případě nebudou uhrazeny. V případě, že budou vícepráce zahrnuty do společné faktury s hlavní částí plnění dle této objednávky, bude vrácena celá faktura.

Z každé faktury nebude uhrazeno 10% z fakturované částky bez DPH (zádržné). Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od zaslání písemné žádosti o uvolnění zádržného, která může být zaslána nejdříve po odstranění všech vad a nedodělků.

V případě, že Dodavatel neprovede plnění specifikované touto objednávkou nebo práce požadované objednatelem či uvedené v zápisu z kontrolního dne a nesjedná nápravu ani neprodleně (do 2 dnů) po obdržení upozornění od Objednatele, může Objednatel objednat příslušnou část plnění u jiného dodavatele podle svého výběru, přičemž takto provedené budou v plné výši započteny proti ceně plnění Dodavatele.

Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši, která odpovídá minimálně ceně plnění dle této objednávky, min 1.000.000Kč

Zahájením plnění dle této objednávky dodavatel potvrzuje svůj souhlas s těmito všeobecnými nákupními podmínkami objednatele.